Göz öňünde tutmaly gyryjy gural - Semalt tarapyndan düşündirilýär

Google kartalary gyryjy, has täze, ýeňil, güýçli we köptaraply guraldyr. Dürli web sahypalaryndan we Google kartalaryndan maglumatlary çykarýar we CSV we JSON görnüşinde netijeleri alýar. Bu giňişleýin hyzmat bilen işewür web sahypalaryny, telefon belgilerini we e-poçta salgylaryny netijeli nyşana alyp bilersiňiz. Käbir tapawutly aýratynlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

1. Maglumatlary birnäçe görnüşde döwýär:

Google kartalary gyryjy bilen, şäheri, poçta kodlaryny, reýtingini, giňişliklerini, uzynlyklaryny, açylýan sagadyny we iş atlaryny amatly alyp bilersiňiz. Bu çykaryjy çig maglumatlary guramaçylykly görnüşe öwürmäge kömek edýär we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Maglumatlary el bilen ýygnamakdan we döwmekden ýadasaňyz we ýeterlik programmirleme endikleriňiz ýok bolsa, işiňizi bitirmek üçin Google karta skraperini synap görüň.

2. Iki neşirde bar:

Beýleki adaty gyryş hyzmatlaryndan tapawutlylykda, Google kartalary gyryjy iki tapawutly neşirde bar: Standard Edition we Demo Edition. Demo neşiri bu programma üpjünçiligini synap görmäge we 15 güne çenli hyzmatlaryndan lezzet almaga mümkinçilik berýär. Onuň adaty neşiri 99 dollar bolar we adatdan daşary peýdalary we aýratynlyklary açar.

3. Her gün müňlerçe sahypany nyşana alýar:

Google kartalaryny gyryjynyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, günde 150 000 web sahypasyny nyşana almagy we bu hyzmat üçin size hiç zat tölemezligi. Bu gural programmistler we programmist däller üçin ajaýyp we tölegli wersiýasyny satyn almazdan ozal birnäçe sahypadan maglumatlary süpürmegi aňsatlaşdyrýar.

4. Birnäçe formaty goldaýar:

Bu ösen web gyryjy ýa-da maglumat çykaryjy maglumatlaryňyzy JSON, RSS we CF formatlarynda saklaýar; islenýän maglumatlary Excel sahypalarynda açyp ýa-da göni Google Drive-a import edip bilersiňiz.

5. Gabat gelýän we ygtybarly:

Birnäçe brauzeri goldamaýan köp sanly maglumatlary döwýän programma üpjünçiligi we gurallar bar. Import.io we Kimono Labs-dan tapawutlylykda, Google karta skraperi Windows 7, Microsoft XP, Windows 8 we Windows 10 bilen gabat gelýär. Mundan başga-da, Google Chrome, Firefox we Internet Explorer bilen işleýär we ygtybarly hyzmatdyr.

6. Netijeleri takyk görkezýär:

Maglumatlaryň gyrylýarka yzygiderli gözegçilik etmek we saklamak isleseňiz, Google karta skraperini synap görüň. Bu hyzmat maglumatlary görmäge we ähli ownuk ýalňyşlyklary özbaşdak düzetmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, dürli gözleg kriteriýalaryny we açar sözleri bir wagtda girizmek üçin mümkinçilikler berýär.

7. Ansat we amatly işleýär:

Google karta skraperi ulanmak aňsat we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar. Kategoriýany saýlanyňyzdan ýa-da açar söz we ýeri girizeniňizden soň, gözleg işine başlamaly we netijeleriňize birnäçe minut garaşmaly bolarsyňyz. Google karta maglumatlary çykaryjy kärhanalaryň ähli görnüşleri üçin amatly we derrew arassa we okalýan CSV faýllaryny döredýär.

8. Islän ýeriňizde, islän wagtyňyz çykaryň:

Bu guraly smartfonyňyzda, planşetleriňizde ýa-da kompýuter ulgamyňyzda ulanyp bilersiňiz we wezipeleriňizi islendik ýerde, islän wagtyňyz ýerine ýetirip bilersiňiz. Netijeleri barada alada etmeli däl. Bu gural, ulanýan enjamyňyzyň görnüşine garamazdan takyk maglumatlary berer we erkin işleýänler we işewür adamlar üçin amatlydyr. Bu hyzmat bilen hatda sary sahypalary we ak sahypalary hem gyrkyp bilersiňiz.

send email